Algemene voorwaarden, Legend Farm Models

versie september 2019 Overweging

Legend Farm Models is een groothandel die zich bezighoudt met de ontwikkeling en levering van professionele schaalmodellen/ miniaturen van motorvoertuigen en landbouwvoertuigen aan de zakelijke afnemer, al dan niet onder licentie van de merkhouder of producent.

Deze Algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen tussen Legend Farm Models en de Opdrachtgever omtrent de rechten en plichten van partijen aangaande de afname van diensten en de koop van producten die door Legend Farm Models worden geleverd.

1. Definities

 1. ‘Opdrachtgever’ is de zakelijke (rechts)persoon en wederpartij van Legend Farm Models.
 2. ‘Bestelling’ is een tot stand gekomen overeenkomst ten aanzien van een dienst of product.
 3. ‘Dienst’ is alle door Legend Farm Models aangeboden diensten.
 4. ‘Koop’ is de Overeenkomst waarbij Legend Farm Models, de Verkoper, zich verbindt een product televeren aan de andere partij, de Opdrachtgever, om daarvoor een prijs in geld te betalen.
 5. ‘Overeenkomst’ is de Overeenkomst tussen Legend Farm Models en Opdrachtgever.
 6. ‘Product’ is het object van de Koopovereenkomst en de zaak waaromtrent de koop wordt gesloten;
 7. ‘Legend Farm Models’ is de verkoper en de dienstverlener Westerhoff Miniaturen, tevens handelend onderde naam ‘Legend Farm Models’, gevestigd te Niekerk Grootegast, aan de Zuiderweg 5a (9822 AR),

  geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 70581967.

 8. ‘Voorwaarden’ zijn deze algemene voorwaarden.
 9. ‘Zakelijke partij’ is een Opdrachtgever, handelend in beroep of bedrijf.

Daar waar hij wordt bedoeld, wordt ook zij bedoeld, Mutatis Mutandis.

2. Toepasselijkheid

 1. De onderhavige Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en op alle Overeenkomsten tussen Legend Farm Models en de Opdrachtgever. Een exemplaar van deze Algemene voorwaarden is gratis te downloaden op de websitewww.legendfarmmodels.com/algemenevoorwaarden en wordt tevens op eerste verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van elke andere voorwaarde wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden zoals vastgesteld in de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, dan prevaleren de voorwaarden zoals vastgesteld in de overeenkomst.
 3. Legend Farm Models betrekt ook goederen van derden, welke aan opdrachtgever worden aangeboden. De aansprakelijkheid beperkende voorwaarden van deze derden zijn back to back van toepassing op de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Legend Farm Models, tenzij Legend Farm Models een hogere mate van aansprakelijkheid heeft afgesproken met Opdrachtgever, zoals bedoeld in deze Algemene voorwaarden. Een exemplaar van de voorwaarden van de eerdergenoemde derde(n) zijn bijgevoegd en worden tevens op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

3. Aanbod en aanvaarding

 1. Elk aanbod van Legend Farm Models is vrijblijvend en geldt zolang de voorraad strekt met een maximum geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is vermeld.
 2. Legend Farm Models kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 3. Als Opdrachtgever aan Legend Farm Models informatie en gegevens verstrekt, zoals, maar niet beperkt tot: afmetingen, gewichten, kleurcodes en tekeningen, garandeert Opdrachtgever de juistheid hiervan en zal Legend Farm Models haar aanbieding hierop baseren.
 1. De Overeenkomst via de digitale weg komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever.
 2. Als de aanbieding van Legend Farm Models niet wordt aanvaard, heeft Legend Farm Models het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Legend Farm Models behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren en daartoe enkel mededeling te doen.

4. Tarieven en betaling

 1. Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven zijn alle genoemde prijzen in Euro en exclusief btw en eventuele andere kosten, zoals, maar niet beperkt tot verzend-, administratie- en reserveringskosten.
 2. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke- of overheidsmaatregelen dit noodzakelijk maken of indien de producent en/ of de principaal van Legend Farm Models tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 3. Opdrachtgever is gehouden de overeengekomen bedragen te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals bepaald door Legend Farm Models. Voor zover niet anders is bepaald, dient betaling plaats te vinden vóór aanvang van de uitvoering van de dienst en in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Legend Farm Models zullen de bestelde producten maximaal 14 dagen na verzending van de factuur voor de opdrachtgever reserveren. Bij gebreke van tijdige betaling, vervalt de reservering en is de overeenkomst ontbonden.
 5. Bij gebreke van betaling binnen de onder art. 4 lid c genoemde termijnen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en staan Legend Farm Models alle daaruit voortvloeiende rechten en actiën ter beschikking. Opdrachtgever is dan voorts de wettelijk rente verschuldigd zoals bedoeld in art. 6:119 en 6:119a BW. Opdrachtgever is, behoudens toestemming van Legend Farm Models niet gerechtigd bedragen te verrekenen.
 6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever aan Legend Farm Models alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De kosten worden berekend overeenkomst het incassotarief van de Nederlandse orde van Advocaten, met een minimum van € 250,-, Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn, dan zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
 7. Legend Farm Models treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal Legend Farm Models daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 8. Al hetgeen Opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, faillissement wordt aangevraagd dan wel failliet wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 9. Op eerste verzoek van Legend Farm Models dient de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag (deels) vooruit te betalen dan wel, ter keuze van Legend Farm Models, afdoende zekerheid te stellen.
 10. Als Legend Farm Models in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Opdrachtgever.
 11. De voorwaarden van de partij die de gekozen betalingsmethode faciliteert, zoals Ideal, Mollie en Paypall, zijn mede van toepassing op de overeenkomst.

5. Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens, zulks niet beperkt tot informatie, kennis en wijzigingen, waarvan Legend Farm Models aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, compleet, op eerste verzoek, en tenminste tijdig, aan Legend Farm Models te verstrekken. Voorgaande geldt ook indien de gegevens van derden afkomstig zijn.
 2. Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van voornoemde gegevens. Legend Farm Models is op geen enkele wijze aansprakelijk hieromtrent.
 3. Opdrachtgever erkent dient haar opdrachtgevers nadrukkelijk te informeren over de veiligheidsbepalingen omtrent het product. Tenzij anders vermeld zijn de producten niet bedoeld als speelgoed. De producten geleverd door Westerhoff kunnen kleine onderdelen bevatten en zijn derhalve niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.

6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Partijen hebben het recht om een bestelling te wijzigingen, voor zover er nog niet met productie is aangevangen.
 2. De door de Opdrachtgever verzochte vermeerdering van de bestelling wordt doorgevoerd op voorwaarde van beschikbaarheid.
 3. Wanneer Legend Farm Models kosten moet maken om de door de Opdrachtgever verzochte wijziging door te voeren, dan heeft Legend Farm Models het recht om de met de wijziging gepaard gaande kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Legend Farm Models heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen. Legend Farm Models zal -via het gebruikte communicatiekanaal- in zo’n geval een alternatief aanbieden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke overeenkomst wordt nagestreefd. Opdrachtgever heeft alsdan het recht de overeenkomst binnen 1 maand na deze kennisgeving, maar tenminste 2 weken voor uitvoering van de initiële koop of dienst, te beëindigen. Wanneer er binnen gestelde termijn geen reactie volgt wordt de wijziging als geaccepteerd gekwalificeerd en daarmee onherroepelijk.

7. Intellectueel eigendomsrecht

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen- of andere rechten van intellectuele eigendom rusten op de Producten, of Diensten, is en blijft Legend Farm Models, dan wel de door haar ingeschakelde derde houder of eigenaar van deze rechten.
 2. Alle voorlopige en definitieve ontwerpen door of vanwege Legend Farm Models vallen van rechtswege onder het auteursrecht. Openbaarmaking van een ontwerp in voorlopige en definitieve vorm is enkel toegestaan na afgifte van schriftelijke toestemming door Legend Farm Models
 3. Legend Farm Models is gerechtigd de door haarzelf opgestelde ontwerpen, beelden, opnames en andere zaken, op te slaan, te gebruiken en te verwerken. Legend Farm Models zorgt er daarbij voor dat er geen directe of indirecte informatie over de natuurlijke- dan wel rechtspersoon wordt vrijgegeven.
 4. Niets van de door Legend Farm Models gemaakte ontwerpen, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Legend Farm Models -en anders dan waarvoor het gebruik bestemd is- openbaar worden gemaakt. Ook mag geen van de door Legend Farm Models gemaakte ontwerpen worden gewijzigd, verveelvoudigd; waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm. De door Legend Farm Models geleverde ontwerpen mogen niet doorverkocht worden aan derden. Eén en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Legend Farm Models is gerechtigd haar ontwerpen en Producten te merken, signeren, dan wel haar gegevens te vermelden op het verpakkingsmiddel, en/ of colofon van de bijlagen.
 6. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Legend Farm Models 5 tot 10 exemplaren van het uitgewerkte ontwerp/ Product kosteloos ter beschikking te stellen. Van zeer kleine oplagen kan een ander redelijk aantal worden verlangd
 7. Opdrachtgever garandeert dat alle door hem aangeleverde informatie vrij is van auteursrechten of andere rechten. Legend Farm Models heeft hiertoe geen onderzoeksplicht, de volledige verantwoordelijk hieromtrent ligt volledig bij Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Legend Farm Models voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
 8. Er is geen sprake van exclusiviteit, derhalve is het nimmer enkel aan de Opdrachtgever voorbehouden om handel te drijven met de door Legend Farm Models ontwikkelde Producten. Zulks, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.

8. Overmacht

 1. Legend Farm Models is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens Opdrachtgever indien Legend Farm Models daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan; alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Legend Farm Models geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Legend Farm Models niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
 3. vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Legend Farm Models alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, weers- en milieuomstandigheden.
 4. Legend Farm Models behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Legend Farm Models gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 5. Indien Legend Farm Models bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk in rekening te brengen c.q. in rekening te houden, en is de Opdrachtgever gehouden de kosten te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. Aansprakelijkheid

 1. Legend Farm Models streeft zorgvuldige dienstverlening na, maar zij is niet aansprakelijk voor enige schade hoe dan ook ontstaan, door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Deze niet aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van door Legend Farm Models ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Legend Farm Models mede namens de Opdrachtgever een hogere aansprakelijkheid heeft bedongen.
 2. Legend Farm Models is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot immateriële schade, gevolgschade en bedrijfsschade.
 3. Legend Farm Models is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op aanbevelingen en adviezen van Legend Farm Models of diens ingeschakelde derden.
 4. Onverminderd voorgaande, en wanneer er toch enige aansprakelijkheid op het Legend Farm Models mocht rusten, dan is de aansprakelijkheid van Legend Farm Models in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuur- of vervangingswaarde van het gedeelte van de Overeenkomst waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit met een maximum van € 1.000.000,-
 5. Legend Farm Models is niet aansprakelijk voor letsel, schade of verlies van zaken van derden. Opdrachtgever dient Legend Farm Models te vrijwaren en schadeloos te stellen voor claims van derden.

10. Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen, zoals maar niet beperkt tot foto’s, tekeningen, alsmede gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten op de internetsite of andere uitgaven van Legend Farm Models gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 2. Legend Farm Models is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige effecten door eigenschappen van het product zelf. Eigenschappen van het product zelf zijn typisch voor het product, zoals verkleuren, oxideren, krimpen, buigen, uitrekken. Een en ander is afhankelijk van waar het product van is gemaakt en zijn voor iedere klant hetzelfde.

11. Adviezen, ontwerpen en materialen

 1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Legend Farm Models krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
 3. Opdrachtgever is bevoegd gedurende het onderhandelingsproces niet door hem voorgeschreven materialen en eigenschappen voor verwerking op te vragen en te (doen) onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Na verwerking van de materialen kan Opdrachtgever zich er niet op beroepen dat de gebruikte materialen en/ of kleuren niet geschikt zijn, noch op andere gebreken die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen en/of behoren te ontdekken.

12. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de in de aanbieding genoemde prijzen en tarieven gebaseerd op:
  • –  Levering binnen Nederland Af Fabriek (Ex Works), Legend Farm Models, Zuiderweg 5a Niekerk/Grootegast, conform Incoterms 2010.
  • –  Leveringen met internationaal transport FCA (Free Carrier), conform Incoterms 2010
 2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Legend Farm Models heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn, of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren.
 3. Alle door Legend Farm Models genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die Legend Farm Models bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Legend Farm Models, is Legend Farm Models gerechtigd de kosten die dit met zich meebrengt aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De levertijd wordt voor zover nodig verlengd.
 5. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Legend Farm Models is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van Opdrachtgever verlangde medewerking.
 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Legend Farm Models het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 7. Ongeacht het bepaalde in de vorige leden, kunnen partijen overeenkomen dat Legend Farm Models voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Opdrachtgever.
 8. Tenzij in de overeenkomst nadrukkelijk anders overeengekomen zijn verzend- c.q. transportkosten gebaseerd op levering binnen de BeNeLux. Kosten voor verzending c.q. transport naar andere landen dan de BeNeLux kunnen nader worden overeengekomen. Een opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de meegedeelde verzendkosten voor zover de bestemming niet binnen de BeNeLux is gelegen.

13. Garantie en conformiteit

 1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren, zowel op kwaliteit als op kwantiteit.
 2. Legend Farm Models staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande Nederlandse wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Opdrachtgever (alvorens over te gaan tot terugzending aan Legend Farm Models) deze gebreken binnen 2 weken na ontvangst schriftelijk te melden aan Legend Farm Models. Terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Garantie geldt maximaal 2 jaar vanaf feitelijke levering en wordt niet gegeven of accu’s, batterijen enslijtdelen. Legend Farm Models behoudt zich het recht voor om geen of afwijkende garanties te verstrekken op afgeprijsde of outlet-artikelen.
 5. Deze garantie geldt niet indien:
  • –  en zolang de Opdrachtgever jegens Legend Farm Models in gebreke is;
  • –  de Opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derdenheeft laten repareren/of bewerken.
  • –  de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszinsonzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Legend Farm Models en/of de

   meegeleverde gebruiksaanwijzing zijn behandeld..

 6. In geval van non-conformiteit heeft de Opdrachtgever het recht op aflevering van het ontbrekende.Wanneer aflevering van het ontbrekende niet tot een oplossing leidt, heeft de Opdrachtgever recht op

  herstel. Wanneer herstel niet tot een oplossing leidt, heeft Opdrachtgever recht op vervanging.

 7. Wanneer één van de in het vorige lid genoemde opties niet mogelijk is, heeft de Opdrachtgever devolgende keuzes:
   • Legend Farm Models levert een gelijkwaardig product van een gelijke prijsstelling
   • De Opdrachtnemer ontbindt de overeenkomst
 1. Wordt de Opdrachtgever beter van het herstel of de vervanging, dan dient de Opdrachtgever een eigenbijdrage naar rato te voldoen. Legend Farm Models zal hiertoe een voorstel doen.
 2. Wanneer de onder de leden f en/ of g van dit artikel genoemde oplossing in redelijkheid niet van LegendFarm Models kan worden verwacht, dan heeft Legend Farm Models het recht de overeenkomst te vernietigen.

14. Kwaliteit van het product

 1. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om alleen die zaken te importeren die compatibel zijn met de goedgekeurde standaardspecificaties volgens de wetgeving van het betreffende importland. Opdrachtgever dient Legend Farm Models volledig te vrijwaren daaromtrent. Legend Farm Models garandeert alleen de kwaliteit van deze producten en materialen, en zorgt ervoor dat ze voldoen aan goedgekeurde standaardspecificaties, zoals bedoeld in Nederland, volgens de geaccordeerde standaard specificaties en de Nederlandse wetgeving.
 2. Beide partijen zullen de overeenkomst uitvoeren in overeenstemming met de goede trouw en wat in het maatschappelijke verkeer wordt betaamd. Een dergelijke verplichting strekt zich uit tot alle activiteiten die worden verricht als onderdeel van de contractvereisten onder algemeen aanvaarde zakelijke praktijken.

15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van alle door Legend Farm Models aan de Opdrachtgever verkochte en geleverde producten blijft bij Legend Farm Models zolang:
  • –  de Opdrachtgever de vorderingen van Legend Farm Models uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan;
  • –  de Opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten tegenprestatie uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan
  • –  de Opdrachtgever de vorderingen van Legend Farm Models wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. De door Legend Farm Models geleverde Producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Legend Farm Models of een door Legend Farm Models aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Legend Farm Models haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslagleggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Legend Farm Models zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Legend Farm Models.

16. Privacy

 1. Wanneer Legend Farm Models persoonsgegevens door een derde laat verwerken, sluit zij daartoe een verwerkersovereenkomst.
 2. Legend Farm Models verwerkt persoonsgegevens uitsluitend Overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze Overeenkomstig de wet en dit artikel.
 • Persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door (het personeel van) Legend Farm Models worden ingezien, tenzij anders is bepaald.
 • Alle persoonsgegevens worden door Legend Farm Models beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • De medewerkers van Legend Farm Models hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Legend Farm Models verstrekte persoonsgegevens;
 • Legend Farm Models heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie.
 • Legend Farm Models hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet of uw toestemming kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Legend Farm Models zich aan de voorgeschreven wettelijke, of de door opdrachtgever mee ingestemde bewaartermijn houden.
 • De op de persoonsgegevens betrekking hebbende betrokkene heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van de betreffende betrokkene verwerkt worden en met welk doel.
 1. De op de persoonsgegevens betrekking hebbende betrokkene heeft het recht op correctie, inzage, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 2. De op de persoonsgegevens betrekking hebbende betrokkene heeft het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van zijn gegevens te vragen. Hierin kan alleen tegemoetgekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
 3. De privacyverklaring van Legend Farm Models is te vinden op https://westerhoffminiaturen.nl/privacyverklaring/

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke Overeenkomst tussen Legend Farm Models en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag uit 1980 wordt uitgesloten, evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 2. Tenzij dwingend recht zich hiertegen verzet, zullen alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde Rechter te Groningen.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling in overleg op te lossen.

18. Diversen

 1. Van deze Algemene voorwaarden bestaat een Engelse vertaling. Bij geschillen over de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden van welk aard dan ook, prevaleert de Nederlandse tekst.
 2. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen of gedeelten daarvan volledig van toepassing.